El biogás. Actualidad y perspectivas de un gas renovable

El biogàs. Actualitat i perspectives d’un gas renovable

Gratuït

El biogàs produït, amb un potencial disponible estimat d’energia primària a Espanya de 2,3 milions de tones equivalents de petroli a l’any, és un combustible renovable i flexible, capaç de cobrir demandes de calor, electricitat i combustible vehicular. El seu enriquiment (upgrading) a biometà i la injecció a la xarxa de gas natural n’afavoreix l’ús on i quan l’eficiència de transformació sigui més elevada, fins i tot com a recurs per a la indústria química, integrant la producció i el consum distribuïts geogràficament. Malgrat els múltiples avantatges, la seva economia actual depèn en gran manera dels preus de l’energia i de les polítiques governamentals en àmbits com el desenvolupament regional, la gestió de residus, l’energia renovable o el canvi climàtic, que permetin valorar econòmicament els múltiples beneficis ambientals i afavoreixin el desenvolupament d’aquesta nova indústria.

biogas-gas-renovable-xavier-flotats.pdf
Descàrrega