Centro de conocimiento


Puedes descargarte todas nuestras publicaciones de forma gratuita. No obstante, si estás interesado en colaborar con la labor de la Fundación Naturgy, puedes realizar tu aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética.


El biogás. Actualidad y perspectivas de un gas renovable

El biogàs produït, amb un potencial disponible estimat d’energia primària a Espanya de 2,3 milions de tones equivalents de petroli a l’any, és un combustible renovable i flexible, capaç de cobrir demandes de calor, electricitat i combustible vehicular. El seu enriquiment (upgrading) a biometà i la injecció a la xarxa de gas natural n’afavoreix l’ús on i quan l’eficiència de transformació sigui més elevada, fins i tot com a recurs per a la indústria química, integrant la producció i el consum distribuïts geogràficament. Malgrat els múltiples avantatges, la seva economia actual depèn en gran manera dels preus de l’energia i de les polítiques governamentals en àmbits com el desenvolupament regional, la gestió de residus, l’energia renovable o el canvi climàtic, que permetin valorar econòmicament els múltiples beneficis ambientals i afavoreixin el desenvolupament d’aquesta nova indústria.

G-mobility Gas Natural Vehicular

Segons el full de ruta cap a la descarbonització de la UE, el 2030 la UE hauria d’haver reduït les emissions de carboni i situar-les un 40% per sota dels nivells de 1990. Per a la transició envers aquest objectiu, la UE haurà de continuar promovent tecnologies baixes en carboni i cost-eficients, i actuant a tots els sectors responsables de les emissions a Europa. Malgrat tot, el sector del transport no ha experimentat el mateix descens gradual de les emissions que altres sectors, i ha posposat a la pròxima dècada el gruix dels avenços concrets en el procés de reducció d’emissions. Actualment, la mobilitat continua representant gairebé una quarta part de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Europa, amb l’agreujant que, a les àrees urbanes, és responsable d’una pol·lució atmosfèrica elevada.

Ecociudades

En aquest article, es presenta el concepte d’ecociutat, i d’ecodisseny, una eina aplicada per transformar les ciutats actuals i avançar cap aquest nou model de ciutat més sostenible. També es descriuen algunes experiències d’ecodisseny en l’entorn urbà. Aquestes experiències es classifiquen en funció de l’àmbit territorial i del flux en el qual s’intervé. Els àmbits territorials o sistemes seleccionats són: espai públic, en el qual s’incideix tant en la part de subsol com en la superficial, edifici i barri.

La calidad del aire en las ciudades

Aquest llibre analitza la problemàtica actual de la qualitat de l’aire a les ciutats, un problema tan important com el canvi climàtic i amb efectes adversos per a la salut de les persones més immediats. La primera part descriu el problema i les principals fonts de contaminació que cal tractar. La segona part presenta les experiències de diverses ciutats del món, com ara Madrid, Barcelona, Berlín, Mèxic, Santiago de Xile, Bogotà i la regió de la Llombardia a Itàlia. En l’elaboració d’aquest llibre han participat divuit experts destacats a escala mundial.

del-producto-al-servicio-economia-circular

Els béns d’avui són els recursos de demà als preus dels recursos d’ahir.

ciudades inteligentes smart cities

El model analitza la situació de la ciutat en relació amb la mobilitat, la sostenibilitat, la implantació del govern electrònic, el desenvolupament econòmic, la qualitat de vida i el capital intel·lectual.

rehabilitacion-expres-hogares-vulnerables

L’objectiu d’aquest estudi és avançar cap a possibles millores en les condicions de benestar tèrmic i en l’avaluació del consum energètic en climatització dels habitatges habitades per famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat energètica, així com proporcionar solucions de baix cost, d’aplicació ràpida i senzilla, que millorin les condicions de confort d’aquestes persones.

Publicació en castellà. 

presentacio-llibre-energiaagua

El llibre “Energía y agua” tracta de descriure amb detall els principals aspectes de la gestió de l’energia en què la intervenció de l’aigua és decisiva i, a l’inrevés, conèixer els principals punts en la gestió d’un sistema hídric en els quals l’energia juga un paper important . El llibre també presenta nombrosos exemples pràctics d’aquesta interrelació entre la gestió de l’energia i l’aigua.

biomasa

El 2013, la Fundació Gas Natural Fenosa va encarregar al Consell Superior de Recerques Científiques, CSIC, l’estudi de “La biomassa com a combustible residencial en entorns urbans a Europa”. Aquest estudi va ser la base per al capítol de biomassa de l’informe de contingut més ampli Air quality in Europe, de l’European Enviorment Agency.

La biomassa és una font renovable d’energia amb avantatges des d’un punt de vista climàtic, però no des del punt de vista de la qualitat de l’aire. Aquest document és una traducció del Report N. 28/2016 Air quality in Europe de l’European Enviorment Agency, que argumenta l’empitjorament de la qualitat de l’aire com a fruit de la combustió de la biomassa a les zones urbanes i indica mesures que podrien mitigar les emissions nocives.

Libro: Un caleidoscopio en la ciudad. 10 años del edificio de Gas Natural Fenosa

Cada casa reflecteix l’ànima de qui hi viu. Amb aquestes paraules podríem resumir l’essència d’aquesta publicació, amb la qual es vol celebrar el desè aniversari de l’actual seu de Gas Natural Fenosa. Editada pels professors de la Universitat Politècnica de Catalunya, Josep Maria Rovira i Carolina B. García Estévez, el llibre revela les particularitats arquitectòniques de la seu corporativa de la companyia, que alhora representen els valors de la seva acció empresarial. A més, l’obra acompanya l’exposició “Un calidoscopi a la ciutat”, organitzada al Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa.