energia-solar

Les centrals energètiques tenen el mateix cost d’instal·lació i manteniment? I produeixen el mateix impacte mediambiental? Quines centrals energètiques creieu que són les més cares? I quines són les de més impacte mediambiental?

Es tracta de compondre un paisatge amb diferents elements relacionats amb l’energia. En acabar, s’obté una valoració de la producció energètica del paisatge, a més d’altres valors com els costos, les emissions i l’impacte mediambiental. Per obtenir cada producció energètica és necessària una font d’energia que hi ha a la naturalesa i una instal·lació humana o central energètica. Les valoracions finals són valors simbòlics, proporcionals entre les diferents fonts, de manera que tenen un valor merament comparatiu.

A través d’aquest joc interactiu, l’usuari pren el protagonisme per apropar-se a la producció i el consum energètic i descobreix que no totes les fonts d’energia produeixen el mateix ni tenen el mateix impacte.

Edat mínima i temàtica

A partir dels 9 anys.

Coneixement del medi natural, social i cultural.

Objectius didàctics

Conèixer, a través d’un joc interactiu, la diferent producció d’energia a partir de fonts presents a la naturalesa. Consolidar valors de conservació del medi ambient i d’estalvi d’energia.

Continguts del programa educatiu

  • Les fonts d’energia a la naturalesa.
  • Diferents produccions de cada font.
  • Eficiència energètica.

Competències curriculars

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
  • Aprendre a aprendre.
  • Comunicació lingüística.