CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL de la Fundació Naturgy

La utilització d’aquest lloc web és la vigent en les dates de l’última actualització, està subjecta a les condicions d’ús següents i ha de ser considerada com una informació introductòria per a l’usuari relativa als productes, serveis i altres informacions incloses. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que hi conté implica que heu llegit i accepteu, sense cap reserva, aquestes condicions.

En algun cas, la utilització d’algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d’utilització. La utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

1.- DADES IDENTIFICATIVES:

FUNDACIÓ NATURGY (d’ara endavant “FUNDACIÓ”), amb domicili a l’av. San Luis, núm. 77, 28033 Madrid, CIF G-60246071, i inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura amb el número 204, per Ordre ministerial, de 21 d’octubre de 1992 (BOE del 28/10/92), és titular de la pàgina web o portal www.fundacionnaturgy.org i el posa a disposició dels usuaris d’internet a fi de proporcionar informació sobre els seminaris, actes, productes i serveis que ofereix la FUNDACIÓ, així com permetre la prestació de determinats serveis a través del portal.

2.- ÚS DEL PORTAL.

L’accés i/o l’ús del portal www.fundacionnaturgy.org atribueix la condició d’usuari, el qual accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions d’ús aquí reflectides, que seran d’aplicació independent de les Condicions generals de contractació que, si escau, resultin d’aplicació.

El portal de la FUNDACIÓ proporciona l’accés a informació i promoció de seminaris, actes, productes i serveis (d’ara endavant, els “continguts”) a internet pertanyents a la FUNDACIÓ o als seus llicenciadors als quals l’usuari pot tenir accés. L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es duu a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest supòsit, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

© [2015] FUNDACIÓ NATURGY. Tots els drets reservats.

FUNDACIÓ per si, com a cessionària o llicenciatària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu portal, així com dels elements que hi conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia per escrit de FUNDACIÓ. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FUNDACIÓ. No es podrà establir cap vincle al portal des de qualsevol altre web sense previ i exprés consentiment per escrit de FUNDACIÓ.

A títol enunciatiu, però no limitador, queda prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i la forma de presentació dels materials que hi inclou.

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i la utilització d’aquest lloc web i dels serveis que hi conté, així com realitzar, respecte a tot o part d’aquests programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

4.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

FUNDACIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

FUNDACIÓ no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓ no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

5.- ÚS DE GALETES I ENLLAÇOS.

FUNDACIÓ podrà activar programes galetes mitjançant els quals es reconegui l’usuari amb l’ànim de millorar els serveis que presta i facilitar al màxim la navegació de l’usuari pels seus llocs web. Les galetes s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

FUNDACIÓ posa a disposició dels usuaris enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet a l’efecte purament informatiu, però sense que FUNDACIÓ conegui, controli, avali o recomani els continguts, els productes o els serveis facilitats pels llocs web als quals s’estableixen enllaços. Per això, FUNDACIÓ no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç o hipervincle. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

6.- MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS I DELS CONTINGUTS.

FUNDACIÓ podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar aquestes Condicions d’ús, així com les condicions particulars que, si escau, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al portal a fi que puguin ser conegudes pels usuaris.

Igualment, FUNDACIÓ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i els serveis que es prestin a través del portal com la forma en què aquests hi apareguin presentats o localitzats.

A partir d’aquest moment, rebreu la informació de la FUNDACIÓ NATURGY per correu electrònic, en lloc de rebre-la per correu postal.

Les vostres dades personals estaran incloses en un fitxer titularitat de FUNDACIÓ NATURGY amb la finalitat de mantenir-vos informat de les activitats i dels productes i serveis de la FUNDACIÓ NATURGY o de qualsevol de les empreses del grup.

Totes les activitats/iniciatives que dugueu a terme seran susceptibles de ser gravades i fotografiades per la FUNDACIÓ NATURGY. Mitjançant l’acceptació d’aquesta normativa de participació, atorgueu a la FUNDACIÓ NATURGY el vostre consentiment i autorització per publicar, reproduir i distribuir totes les fotografies i vídeos realitzats en el marc d’aquestes activitats i en els que poguessin aparèixer vostres i/o dels vostres familiars, inclosos els menors d’edat que estiguessin al vostre càrrec durant la realització de l’activitat, a través d’aquells canals de comunicació que la FUNDACIÓ NATURGY podria considerar.

La persona que sol·liciti rebre l’assessorament en exportació per part de la Fundació Naturgy haurà d’assumir els compromisos següents:

• Respectar les reunions d’assessorament acordades i, en cas de posposar-les o anul·lar-les, fer-ho amb prou antelació per, d’aquesta manera, no perjudicar el correcte i puntual funcionament de l’assessoria.

• Exonerar la Fundació de qualsevol perjudici o inconvenient que pogués causar-li l’aplicació d’aquest assessorament en el desenvolupament de la seva empresa o activitat mercantil. L’assessorat és lliure d’aplicar o no l’assessorament rebut.

La Fundació Naturgy, per la seva banda, es compromet a mantenir una estricta confidencialitat de la informació que pugui rebre de totes les persones que sol·licitin assessorament.

Si no voleu rebre la publicitat indicada anteriorment o que es produeixi el tractament de les vostres dades, ens ho podeu comunicar mitjançant un correu electrònic dirigit a fundacionnaturgy@naturgy.com o bé mitjançant una carta adreçada a FUNDACIÓ NATURGY, av. San Luis, núm. 77, 28033 Madrid, i indicar en tots els casos el vostre nom, cognoms, domicili i el motiu de la vostra comunicació, amb una fotocòpia del DNI o el passaport. D’aquesta manera, podreu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, per al tractament de les vostres dades de caràcter personal i per a la recepció de la publicitat sobre les activitats, els actes i altres productes i serveis de la FUNDACIÓ NATURGY.

Com que els esdeveniments realitzats dins del Programa Primera Exportació són exclusius per a professionals, per admetre’n la inscripció és imprescindible emplenar el formulari amb les vostres dades professionals: domicili de l’empresa, telèfon i fax de l’empresa, adreça electrònica de l’empresa, NIF de l’empresa i el càrrec que exerciu. Segons l’article 2n del Reial decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquesta normativa no serà aplicable als tractaments que es puguin fer d’aquestes dades, ja que s’utilitzaran únicament com a dades de persona de contacte en l’empresa i, conseqüentment, associades a aquesta. Marqueu la casella si voluntàriament ens faciliteu per a la vostra inscripció les dades personals, el domicili particular, el telèfon particular, l’adreça electrònica particular;en aquest cas us advertim que podríem denegar la inscripció si comprovem que no esteu exercint un càrrec directiu o no esteu lligat professionalment a una empresa. En inscriure’s a qualsevol esdeveniment, ens autoritzeu expressament a la tramesa per correu electrònic de noves invitacions a esdeveniments d’aquestes característiques o similars, així com a remetre-vos informació comercial d’interès per a l’exercici de les vostres funcions dins de l’empresa, tramesa que podrem realitzar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, bé sigui remès directament per la nostra companyia o pels patrocinadors de l’esdeveniment, els quals figuren a la llista de la pàgina web d’aquest.

No obstant això, tot i que les vostres dades no es consideren de caràcter personal, tal com ja li hem explicat, us facilitem a l’accés i la rectificació de les dades dels nostres fitxers. Si us voleu donar de baixa per no rebre aquest tipus de correu o bé rectificar les vostres dades, us preguem que ens envieu un correu electrònic a l’adreça següent fundacionnaturgy@naturgy.com, o bé feu la comunicació per escrit a la FUNDACIÓ.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes Condicions d’ús s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola vigent.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament els Tribunals i Jutjats de Sabadell per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o l’execució d’aquestes condicions contractuals.

8.- PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

FUNDACIÓ NATURGY posa a la disposició dels usuaris de la pàgina web https://www.fundacionnaturgy.org/nota-legal/ (d’ara endavant, també el “Portal”) aquesta Política de protecció de dades i privacitat, amb la finalitat d’oferir informació sobre com tractem les vostres dades personals i protegim la vostra privacitat i informació.

FUNDACIÓ NATURGY podrà modificar aquesta Política de privacitat quan calgui. En cas que s’hi introdueixin modificacions, us ho comunicarem a través de la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugueu conèixer les noves condicions de privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per FUNDACIÓ NATURGY després d’haver-vos notificat les modificacions esmentades suposarà que hi esteu d’acord, excepte en els supòsits en què calgui el vostre consentiment exprés.

En compliment del que disposen el Reglament general de protecció de dades i altres normatives aplicables en matèria de protecció de dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa l’usuari del Portal del següent:

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

1. Les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti mitjançant aquest lloc web i els formularis que inclou, o que en el futur pugui facilitar, seran recollides i tractades de manera automatitzada en què el responsable és FUNDACIÓ NATURGY. (d’ara endavant FUNDACIÓ) amb domicili a l’av. San Luis, núm. 77, 28033 Madrid, CIF G-60246071

2. Naturgy disposa d’un delegat de protecció de dades. Les dades de contacte són les següents:

Adreça postal: Plaça del Gas, 1 – CP 08003 Barcelona

Correu electrònic: dpd-dpo@naturgy.com

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES

La informació que rep la FUNDACIÓ dels usuaris d’aquest lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat. La FUNDACIÓ garanteix que tractarà confidencialment les dades de caràcter personal de l’usuari registrat a què tingui accés com a conseqüència de la seva navegació o del registre al web, i també que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades gaudeix de les mesures de seguretat adequades per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats a les dades. A aquest efecte, la FUNDACIÓ garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat.

Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, FUNDACIÓ necessita obtenir de l’usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari d’aquestes. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris d’aquesta pàgina web i/o que siguin facilitades pels usuaris a través de qualssevol pàgines web posades a disposició del públic per la FUNDACIÓ podran ser tractades per aquesta per a les finalitats següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que l’usuari entauli a través de la pàgina web. A continuació, s’informa l’usuari que les finalitats del tractament automatitzat a què seran sotmeses les seves dades són:

(i) Mantenir i complir la relació de negoci i/o comunicació que entauli amb el Responsable mitjançant la contractació o l’ús dels productes i serveis que se li ofereixen, o se li puguin oferir en el futur, relacionats amb activitats de lleure (activitats, programes d’acció social, Museu del Gas, Museu Bolarque, Museu d’Art Contemporani, publicacions) i les seves dades es poden conservar amb aquesta finalitat comercial o promocional fins i tot una vegada finalitzada la relació contractual;

D’igual manera, mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, l’usuari accepta que se cedeixin les seves dades en aquest acte a Naturgy Energy Group. S.A., amb seu a l’avinguda San Luis, núm. 77, 28033, Madrid, amb la finalitat de poder remetre-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials, relacionades amb el subministrament i consum d’energia, telecomunicacions, internet, serveis financers i d’assegurances, assistència sanitària i a la carretera, i d’equipament i assistència a la llar i a les empreses; activitats de lleure, o per a la realització de prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic

(ii) Facilitar-li informació i remetre-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials sobre els serveis esmentats o els que gradualment es vagin incorporant al PORTAL, i

(iii) El coneixement de les seves preferències per tal d’adequar les ofertes dels nostres productes i serveis als seus interessos i necessitats particulars. A aquest efecte, el nostre servidor enviarà al vostre ordinador un fitxer (galeta) que, amb la informació que ens facilitarà sobre les pàgines que visiteu a través de https://www.fundacionnaturgy.org ens permetrà conèixer els vostres hàbits de navegació com a usuari i personalitzar, d’aquesta manera, les vostres preferències per facilitar la navegació a través del nostre web. En qualsevol cas, l’usuari té la possibilitat de configurar l’ordinador de manera que rebutgi la instal·lació d’aquestes galetes.

4. Per tal com la FUNDACIÓ té intenció de remetre als seus usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI), mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de privacitat, l’usuari autoritza expressament la FUNDACIÓ a remetre-li comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

5. Si l’usuari no vol que les seves dades siguin comunicades tal com indica el paràgraf anterior, i/o no vol rebre comunicacions comercials (publicitàries o promocionals), pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mètodes indicats al paràgraf 1 anterior. L’acceptació de l’usuari perquè puguin ser tractades o comunicades les seves dades en la forma establerta als paràgrafs anteriors té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 7.3 RGPD i 22.2 LSSI.

IV. DADES TRACTADES PER FUNDACIÓ NATURGY I FONTS D’ON PROCEDEIXEN

Les dades que la FUNDACIÓ tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l’usuari a través de la nostra pàgina web provenen de les fonts següents:

• Dades aportades per l’usuari mitjançant l’emplenament dels formularis posats a disposició, mitjançant l’emplenament dels espais posats a disposició per a la contractació o per qualsevol altra via mitjançant la qual l’usuari entauli comunicació.

• Dades generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació entaulada entre l’usuari i la FUNDACIÓ.

La FUNDACIÓ podrà tractar dades personals de les tipologies següents, en funció de la relació entaulada amb l’usuari:

Dades identificatives (p. ex., nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfon, adreça IP, etc.).

Dades de característiques personals i circumstàncies socials (p. ex., edat, data de naixement, gustos, aficions i estil de vida, etc.).

V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

La FUNDACIÓ tracta les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris de les seves pàgines web d’acord amb les bases legitimadores següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que l’usuari entauli amb la FUNDACIÓ.

– La base legal del tractament de les vostres dades personals es troba en el desenvolupament i l’execució de la relació jurídica formalitzada amb vós.

– Els tractaments següents estan basats en el consentiment i fan referència a:

• El tractament de les vostres dades personals mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i/o adaptar o escollir la informació i les ofertes de productes o serveis que millor s’ajustin al vostre perfil i, en conseqüència, la tramesa d’informació publicitària o promocional de la FUNDACIÓ i de tercers col·laboradors a través dels canals de comunicació informats anteriorment.

• El tractament de dades personals una vegada extingida la relació jurídica i tret que expressament en sol·liciteu la supressió a través dels mitjans habilitats per fer-ho, amb una doble finalitat: (i) amb finalitats estadístiques i (ii) per remetre-us informació publicitària o promocional de la FUNDACIÓ i de tercers col·laboradors.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

En relació amb les finalitats de tractament de dades detallades en aquesta Política de privacitat, la FUNDACIÓ informa els usuaris que aquestes finalitats de tractament no impliquen comunicacions de les seves dades per part de la FUNDACIÓ a terceres entitats.

CONSERVACIÓ DE DADES

La FUNDACIÓ conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i/o per assolir la finalitat de tractament perseguida.

Posteriorment, sempre que l’usuari no hagi exercit el seu dret de supressió, les seves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resultin d’aplicació, tenint en compte la tipologia de dades i la finalitat del tractament.

En qualsevol cas, l’usuari pot sol·licitar informació detallada sobre els terminis de conservació de dades aplicats posant-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades, amb qui podeu contactar a l’adreça dpd-dpo@naturgy.com

DADES QUE HEU DE FACILITAR EN CADA CAS

La FUNDACIÓ informa els usuaris que, quan les dades personals siguin obtingudes a través d’un formulari posat a disposició a través de la nostra pàgina web, caldrà que l’usuari aporti, almenys, les dades marcades amb un asterisc (*). En cas de no subministrar com a mínim aquestes dades, considerades necessàries, la FUNDACIÓ no podrà gestionar el servei o la consulta formulada per l’usuari.

El no-emplenament per part de l’usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris al formulari de contractació pot impedir que es realitzi la contractació de productes i serveis.

GARANTIA DE LES DADES APORTADES

L’usuari garanteix que les dades que aporta són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’usuari es compromet i s’obliga a comunicar de manera immediata al responsable del tractament qualsevol modificació de les dades de caràcter personal a fi que la informació que continguin els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

MESURES ADOPTADES PER PROTEGIR LES VOSTRES DADES

A fi de garantir la seguretat i la confidencialitat de les vostres dades, la FUNDACIÓ es comprometen a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’usuari, i fer-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades en aquesta Política de privacitat. La FUNDACIÓ ha adoptat nivells de seguretat requerits en matèria de protecció de dades i té implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, encara que provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. En tot cas, cal tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS

La FUNDACIÓ us informa que teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen o no.

De la mateixa manera, us informa que teniu els drets següents sobre les vostres dades de caràcter personal:

Teniu dret a accedir a les vostres dades personals i obtenir confirmació sobre com s’estan tractant aquestes dades. Així mateix, teniu dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals hagin estat obtingudes per la FUNDACIÓ.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas la FUNDACIÓ únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de les possibles reclamacions.

Així mateix, també en determinades circumstàncies, us podreu oposar al tractament de les vostres dades personals amb la finalitat informada per la FUNDACIÓ. En aquest cas, la FUNDACIÓ cessarà en el tractament de les dades personals tret que es presentin motius legítims o per garantir l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, podreu sol·licitar el dret a la portabilitat i obtenir per a vosaltres mateixos o per a un altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació jurídica formalitzada amb la FUNDACIÓ.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, us podreu dirigir mitjançant la tramesa d’un escrit a la plaça del Gas, núm. 1, 08003 de Barcelona o a l’adreça de correu dpd-dpo@naturgy.com. En la seva comunicació, haurà de constar com a referència “Sol·licitud Protecció de Dades-Fundació”. Com que aquests són drets individuals, la FUNDACIÓ ha de verificar que efectivament són exercits per l’interessat o persona autoritzada. Per això, si la FUNDACIÓ tingués dubtes sobre la seva identitat, podrà sol·licitar-li informació addicional per confirmar-la, com ara còpia del DNI, NIE, Passaport o document equivalent que li identifiqui. Vostè també podrà utilitzar la signatura electrònica en lloc del DNI. En cas que exerceixi els seus drets una persona autoritzada per l’interessat, haurà d’evidenciar la identitat de l’autoritzat i aportar document que acrediti aquesta autorització.

La FUNDACIÓ facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

La FUNDACIÓ us informa que podreu presentar reclamació a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podreu presentar reclamació al delegat de protecció de dades, que resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.