El sector elèctric espanyol va invertir 11.000 milions d’euros a Espanya els tres últims anys

presentacion-informes-sector-electrico-2018 Energia i medi ambient

Un informe elaborat per Deloitte destaca l’esforç inversor de les cinc principals empreses del sector per afrontar els importants reptes associats als canvis tecnològics i al procés de descarbonització que comporta la transició energètica actual.

Les cinc principals empreses integrades del sector elèctric espanyol van destinar 11.021 milions d’euros a les seves activitats en aquest mercat a Espanya entre el 2016 i el 2018. Aquesta xifra representa una tercera part de les inversions totals realitzades, que van ascendir a 32.166 milions d’euros.

Aquestes dades estan recollides a l’estudi elaborat per Deloitte, “Situació economicofinancera de les principals empreses del sector elèctric a Espanya”, presentat avui per Oliverio Álvarez, soci de la firma, en una jornada sobre el sector elèctric organitzada per la Fundació Naturgy.

La inversió total corresponent a R+D+I entre el 2016 i el 2018 va ser de 1.150 milions d’euros, dels quals gairebé una tercera part es va destinar a l’activitat elèctrica a Espanya durant el període. Entre el 2016 i el 2018, la xifra d’inversió en R+D+I en activitats elèctriques a Espanya va créixer un 40 %.

Aquestes xifres responen a l’esforç realitzat per aquestes empreses per adaptar-se, de manera contínua, als nous reptes que afronten a causa dels canvis tecnològics i del procés de descarbonització que comporta la transició energètica actual.

Una altra de les xifres que llança l’informe és que el sector elèctric a Espanya va tenir una rendibilitat econòmica mitjana, aproximadament, d’un 3,62 % anual en el període 2016-2018, mentre que la rendibilitat econòmica mitjana de les activitats desenvolupades en règim de lliure competència (generació i comercialització) va ser, aproximadament, d’un 0,51 % anual per al mateix interval temporal.

L’exercici 2018, amb uns resultats que van estar “fortament afectats pels deterioraments d’actius al sector”, menys de la meitat de la xifra de negocis de les cinc principals empreses del sector elèctric procedeix de la seva activitat a Espanya (41.000 milions d’un total de més de 96.000). D’altra banda, 53 milions d’euros del resultat net global (3.155 milions) es pot assignar a les seves activitats elèctriques a Espanya.

El document elaborat per la consultora també exposa que les principals empreses del sector oferien, el 2018, 27.000 llocs de treball a Espanya.

Així mateix, l’informe destaca que el tipus mitjà efectiu de l’impost de societats, el període 2016-2018, va ser d’aproximadament un 21,8 %.

Aquest informe economicofinancer de les activitats de generació, distribució i comercialització d’electricitat a Espanya s’ha realitzat partint de la informació pública disponible, procedent dels comptes auditats dels principals grups integrats amb activitat en tota la cadena de valor elèctrica a Espanya.

El sector elèctric en xifres

A la mateixa jornada, l’economista especialitzat en mercats d’energia, Miguel Ángel Lasheras, va presentar un altre estudi elaborat per la Fundació Naturgy, “El sector elèctric espanyol en xifres. Informe 2018”, que pretén ser l’origen d’una sèrie anual de publicacions per recopilar, en un sol document, totes les dades oficials i públiques disponibles del sector a Espanya. L’informe recull dades de l’any 2014 al 2018.

Lasheras va explicar que “les importacions han compensat no només la demanda més alta d’aquests cinc anys, sinó també la menor producció elèctrica nacional”. Segons l’informe, durant el període 2014-2018 la demanda va créixer 10,35 TWh, mentre que la producció nacional va baixar 6,55 TWh.

Les dades relatives a les renovables que recull l’estudi demostren la important aposta realitzada a Espanya per desenvolupar aquesta energia. La potència instal·lada d’energies renovables a la península Ibèrica el 2018 representava el 52 % del total i la producció procedent de fonts renovables va assolir el 42 %.

L’informe destaca el gran esforç dut a terme en suport a les energies renovables.  En concret, la retribució específica des de l’any 2000 fins al 2018 va representar prop de 84.500 milions d’euros (bàsicament, primes a les renovables). El 2018, la retribució específica va ser de 7.236 milions, dels quals 5.701 van correspondre a renovables.

La diferència entre ingressos i despeses del sistema elèctric regulat entre l’any 2000 i el 2013 va generar un dèficit acumulat de més de 40.300 milions. Tanmateix, a partir del 2013 i fins al 2018, el sistema regulat va tenir un balanç positiu, per la qual cosa el deute pendent de pagament s’ha reduït a 16.602 milions d’euros a la darreria del 2019 (18.851 milions al tancament del 2018).

Lasheras també es va referir a l’estructura de costos del sistema elèctric el 2018, amb la distribució següent: el 37 % cost de l’energia; el 16 % de les xarxes; el 27 % de càrrecs i altres costos; i el 20 % d’impostos.

Així mateix, “la competència ha penetrat en el mercat dels consumidors grans i mitjans i en els volums d’energia consumits, i no tant en el mercat domèstic o en el nombre de punts de subministrament, a causa de l’efecte de la tarifa regulada”, va explicar l’economista.

Segons Lasheras, “d’acord amb Eurostat, el primer semestre del 2019 els preus de l’electricitat per als consumidors industrials estaven per sota de la mitjana euro, i els preus al consumidor residencial, amb impostos, se situaven lleugerament per sobre”.