situacion-economico-empresas-electricas

Situació economicofinancera de les principals empreses del Sector Elèctric a Espanya 2016-2018

L’objectiu d’aquest document, elaborat per a la Fundació Naturgy, és presentar la situació economicofinancera de les activitats elèctriques a Espanya (generació i comercialització, de manera agregada, i distribució) de les principals empreses del sector. Per a això s’ha recopilat, analitzat i agregat la informació continguda en els comptes anuals auditats. Als efectes d’aquest document, les referències realitzades al sector energètic o les activitats energètiques a Espanya s’han d’entendre com les corresponents a les empreses objecte d’anàlisi.

Situació economicofinancera de les principals empreses del Sector Elèctric a Espanya 2016-2018
Descàrrega