Situació economicofinancera de les principals empreses del sector elèctric a Espanya 2018-2020