Espanya ha d’impulsar la digitalització de les seves xarxes elèctriques per contribuir a la descarbonització del sistema energètic

El nostre país és un dels més ben posicionats a Europa en instal·lació de comptadors intel·ligents, però la digitalització de les xarxes elèctriques és encara insuficient per integrar els nous recursos i a tots els participants en el sistema.

La digitalització de les xarxes elèctriques de distribució facilitarà la participació dels usuaris en la descarbonització i permetrà garantir el subministrament d’una forma més senzilla, reduint els temps d’interrupció i de manteniment. Tanmateix, els avenços en aquest procés a Espanya continuen essent insuficients per operar una xarxa amb massiva incorporació de recursos energètics distribuïts i per integrar tots els participants en el sistema.

És una de les tesis que sosté l’informe “La digitalització de les xarxes elèctriques de distribució a Espanya”, elaborat per l’Institut de Recerca Tecnològica (IIT) de la Universitat Pontifícia Comillas. El document incideix en la necessitat que tots els agents del sistema, des d’empreses distribuïdores i consumidors fins a agregadors de demanda i la generació distribuïda, s’impliquin en aquest procés de transformació per contribuir de manera decidida a la descarbonització del sistema energètic.

Els autors del document, publicat per Fundació Naturgy, afirmen que “les xarxes elèctriques de distribució continuen estant poc automatitzades en comparació de la infraestructura associada a altres indústries”, malgrat que el nostre país és un dels més avançats en la instal·lació de comptadors intel·ligents.

“Es pot considerar que pràcticament tots els consumidors domèstics subministrats per una distribuïdora de més de 100.000 clients ja disposen d’un comptador intel·ligent a Espanya”, tanmateix, a Alemanya encara no s’han instal·lat i Itàlia, que va ser pionera a Europa, ja està planificat el desplegament de la segona generació, explica Tomás Gómez, professor de l’IIT de la Universitat Pontifícia Comillas i un dels autors de l’estudi. Espanya, juntament amb Itàlia i els països escandinaus, és al capdavant amb una implantació pràcticament completa.

“Encara que el desplegament dels comptadors intel·ligents a Espanya ha constituït un gran impuls cap a la digitalització, encara se n’ha de millorar la connectivitat perquè es puguin utilitzar en l’operació en temps real o a curt termini de la xarxa. Sense oblidar que per a aquesta operació en temps gairebé real també és necessària una alta capacitat de les comunicacions”, afegeix Gómez.

Una de les principals dificultats a què s’enfronta la distribució elèctrica és la seva extensió en comparació d’altres infraestructures elèctriques. En aquest sentit, l’informe destaca les diferències entre les zones rurals i urbanes: mentre que a les primeres la connectivitat pot ser escassa, a les urbanes, “malgrat que típicament disposen d’una millor connectivitat, la xarxa de distribució sol estar soterrada, per la qual cosa resulta difícil disposar d’una cobertura sense fil”.

L’informe afirma que els beneficis d’aquesta digitalització per accelerar la transició energètica són importants, però també són molts els reptes que representa aquest procés. Gómez explica que “la digitalització de les xarxes de distribució no és senzilla: la seva extensió, la regulació, la maduresa de la tecnologia i la ciberseguretat, entre d’altres, són factors que cal tenir en compte”.

Millora de les competències digitals

La millora de les competències digitals i més cultura digital en les empreses de distribució són altres reptes de la digitalització, no només per a la seva gestió, sinó també en l’àmbit de la ciberseguretat, per la criticitat de la infraestructura i la seva dispersió geogràfica”, afirma Gómez. “La digitalització requereix treballadors amb nous coneixements i habilitats. És necessària formació especialitzada en tots els nivells educatius i formació contínua per adaptar-se als canvis tecnològics”.

En el marc de la digitalització, la ciberseguretat adquireix una rellevància molt especial, tanmateix, “encara queda camí per recórrer per establir els mecanismes que permetin a les empreses de distribució i als reguladors avaluar adequadament els riscos associats a la ciberseguretat, així com els costos i beneficis associats d’emprendre accions de millora en aquest aspecte,” explica Gómez.

L’avaluació dels costos de la digitalització tampoc no està exempta de dificultats. “En moltes ocasions, les empreses de distribució han de valorar el desplegament de tecnologies o solucions que encara estan en desenvolupament”, a la qual cosa s’afegeix la possibilitat d’obsolescència primerenca una vegada realitzada la inversió.

A més, la transformació digital de la distribució elèctrica no es pot dur a terme d’un dia per l’altre de manera completament disruptiva. Segons Gómez, “aquesta implementació gradual també és deguda, en gran part, al fet que es tracta d’un sector regulat, i per això la digitalització planteja una sèrie de necessitats reguladores que cal abordar”.

El Paquet d’Energia Neta de la UE del 2019 incloïa aspectes rellevants per a la digitalització de les xarxes, però Espanya encara té pendent diversos desenvolupaments i canvis legislatius per aconseguir fixar unes regles de joc que realment fomentin unes xarxes de distribució digitalitzades i uns usuaris actius”, reclama el professor de l’IIT.

La digitalització i els comptadors intel·ligents també juguen un paper clau en la implantació de les instal·lacions d’autoconsum, tant individuals com compartides, i les comunitats energètiques previstes en la Directiva Europea. I la gestió de les dades proporcionades per milions de mesuradors intel·ligents té una gran importància tant al mercat minorista, com per a la gestió eficient de les xarxes.

L’informe s’ha presentat avui en un seminari web, en el qual han participat Carlos Redondo, subdirector general d’Energia Elèctrica del MITECO; Guillermo Amann, president de l’Associació Espanyola de Fabricants de Béns d’Equipament Elèctrics (AFBEL); i Raúl Suárez, director de Xarxes Electricitat Espanya d’UFD.

Redondo ha afirmat que “la digitalització no és una finalitat en si mateixa, sinó que persegueix la transformació del sistema elèctric”, i ha assegurat que hauria d’ampliar la capacitat de connexió a les xarxes i canviar el rol del consumidor en el sistema elèctric. Per impulsar les inversions, ha anunciat que les properes setmanes el Govern publicarà un reial decret per assignar els Fons Europeus, amb un mecanisme àgil per atorgar els ajuts.

Per la seva part, Suárez ha explicat que “la digitalització permetrà als distribuïdors optimitzar el cicle de vida de l’estructura i l’explotació i fer-la més flexible i autònoma, convertint la nostra xarxa física en una plataforma virtual i integrant el consumidor com un agent més”. El directiu de Naturgy ha destacat que la digitalització generarà estalvis per al sistema en termes ambientals i econòmics, i ha destacat el lideratge espanyol, “tal com mostra la instal·lació de comptadors intel·ligents, que a Espanya vam finalitzar fa tres anys.”

Amann ha defensat que a Espanya tenim un sector de fabricants “molt potent en l’àmbit tecnològic i amb capacitat productiva per competir a escala mundial”, i ha recordat que “les companyies elèctriques han estat molt sensibles durant la pandèmia i han continuat invertint en les xarxes, la qual cosa ha permès al sector dels fabricants superar els problemes industrials derivats de la crisi”, ha afegit.

Relacionat amb:

Comparteix